Voor wie

Wij werken voor drie verschillende doelgroepen.

Zorgadministraties

Onder zorgadministraties vallen zorgaanbieders, indicatieorganen en zorgverzekeraars. Zorgaanbieders in de zin van de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg, kunnen gebruik maken van de diensten van SBV-Z. Voor het begrip zorgaanbieder wordt gekeken naar de definitie die in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) wordt gebruikt; een instelling dan wel een solistisch werkende zorgverlener.

  • Instelling: een rechtspersoon die bedrijfsmatig zorg verleent, een organisatorisch verband van natuurlijke personen die bedrijfsmatig zorg verlenen, alsmede een natuurlijk persoon die bedrijfsmatig zorg verleent.
  • Zorgverlener: een natuurlijk persoon die beroepsmatig zorg verleent.
  • Indicatieorganen: het Centrum indicatiestelling Zorg (CIZ), genoemd in artikel 7.1.1., eerste lid van de Wet langdurige zorg.
  • Zorgverzekeraars: organisaties bij wie de patiënt zichzelf verzekert voor zorg.

Patiënten

Personen die een behandelrelatie hebben met een zorgaanbieder of indicatieorgaan en/of verzekerd zijn bij een zorgverzekeraar.

ICT-leveranciers

ICT-leveranciers van de zorgadministraties die verantwoordelijk zijn voor het ontwikkelen en beheren van de zorginformatiesystemen.